Triết lí giáo dục

Triết lí giáo dục

Ngôn từ mở ra thế giới của bạn

Words Academy

Triết lí giáo dục khai phóng

Triết lí giáo dục khai phóng tập trung vào sự phát triển toàn diện của cá nhân. Nó khuyến khích sự tự do, sáng tạo và tư duy độc lập. Triết lí này đề cao việc xây dựng công dân tự hào, đánh giá đa chiều, hướng tới hòa bình và sự công bằng xã hội. Nó cũng thúc đẩy việc xây dựng môi trường giáo dục khuyến khích học sinh thể hiện bản thân và phát triển tiềm năng của mình.
Words Academy

Triết lí giáo dục truyền thống phương Đông

Triết lí giáo dục phương Đông tập trung vào đạo đức và lí tưởng nhân văn, giáo dục dựa trên việc rèn luyện đức hạnh, với nguyên tắc tôn trọng, tình yêu thương. Triết lí này cũng khuyến khích sự học tập, trau dồi tri thức và phát triển tư duy, hướng tới sự cân bằng trong cuộc sống, xây dựng tình yêu thương và hòa bình xã hội.
Words Academy

Triết lí giáo dục của UNESCO

Triết lí giáo dục của UNESCO: “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định mình". Theo đó, UNESCO hướng tới sự tích cực, bền vững, đa dạng văn hóa, công bằng, tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng sống, tôn trọng quyền con người, hòa nhập toàn cầu, xây dựng hòa bình và phát triển bền vững.
Words Academy