Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

Ngày đăng: 20/06/2023 02:44 PM
  • Bộ kĩ năng 4C: giao tiếp, hợp tác, phản biện, sáng tạo
  • Kĩ năng làm việc nhóm
  • Kĩ năng xác định mục tiêu, lập kế hoạch và quản lí thời gian
  • Kĩ năng giao tiếp hiệu quả
  • Kĩ năng thiết kế 
  • Kĩ năng giải quyết vấn đề
  • Kĩ năng thuyết trình
  • Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu
  • Kĩ năng thích ứng

  Chia sẻ:

  Words Academy
  0